Home > SQL Server > Restore database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Restore database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Giả sử database Test của bạn được backup full thành file D:\Test.bak. Bạn có thể restore qua 2 bước sau :

Bước 1 : Khôi phục các file Logical từ file backup

RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'D\:Test.bak'
GO

Kết quả sau khi bạn execute lệnh trên là :

Bước 2 : Sử dụng các giá trị trong cột LogicalName trong bước sau

----Alter database về chế độ single user
ALTER DATABASE Test
SET SINGLE_USER WITH
ROLLBACK IMMEDIATE
go
----Restore database
RESTORE DATABASE Test
FROM DISK = 'D:\Tesk.bak'
WITH MOVE 'Test' TO 'D:\Test.mdf',
MOVE 'Test_log' TO 'D:\Test_log.ldf'

Execute lệnh trên sẽ restore database Test và di chuyển file mdf, ldf sang vị trí mới. ( Nếu bạn không muốn di chuyển file thì có thể bỏ qua option WITH MOVE trong câu lệnh trên). 

Nếu không có lỗi khi thực thi câu lệnh trên thì database sẽ ở chế độ multi user, ngược lại, bạn cần thực thi câu lệnh sau để alter database sang chế độ multi user.

GO
ALTER DATABASE Test SET MULTI_USER
GO
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: