Home > SQL Server > Backup tất cả các database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Backup tất cả các database sử dụng SQL Script (T-SQL)

Execute đoạn script sau sẽ thực hiện backup toàn bộ các database trong server của bạn vào thư mục D:\BackupDB với mỗi file backup có tên dạng “DBName_YYYYDDMM.BAK”

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name
SET @path = 'D:\BackupDB\'
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)
DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
 SELECT name 
 FROM master.dbo.sysdatabases 
 WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')
OPEN db_cursor 
 FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
 BEGIN 
 SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
 BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name 
 END
CLOSE db_cursor 
 DEALLOCATE db_cursor

 

Advertisements
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: