Home > SQL Server > Backup, Restore database SQL Server từ Command Line

Backup, Restore database SQL Server từ Command Line

Tiện ích sqlcmd cho phép bạn thực hiện câu lệnh Transact-SQL, system procedures, và các files script từ dấu nhắc command.Ở đây tôi giới thiệu cách backup, restore database bằng cách sử dụng sqlcmd.

Bạn hãy mở cửa sổ cmd và gõ vào lệnh sau:

1. Backup: 

C:\Windows\system32>sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS -Q "BACKUP DATABASE [Test] TO DISK='D:\Test.bak'"

Dòng lệnh này sẽ backup database Test của bạn thành file Test.bak trong ổ D.

Các tham số trong dòng lệnh này gồm :

  • -E : trusted connection
  • -S : server
  • -Q “cmdline query” and exit

2. Restore: 

C:\Windows\system32>sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS -Q "RESTORE DATABASE [Test] FROM DISK='D:\Test.bak'"

Để hiểu về các tham số options của sqlcmd, tại cửa sổ cmd, bạn gõ sqlcmd /? ( rồi ấn Enter) hoặc tham khảo chi tiết tại http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162773.aspx

Advertisements
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: