Home > Ubuntu > [Ubuntu] Sử dụng lệnh find tìm kiếm file, thư mục trong Terminal

[Ubuntu] Sử dụng lệnh find tìm kiếm file, thư mục trong Terminal

  • find .

===> Hiển thị tất cả các files trong thư mục hiện hành

  • find folder_path -name bin

===> Hiển thị các files/folder có tên bin trong thư mục folder_path

  • find folder_path -name bin\*

===> Hiển thị các files/folder có tên bắt đầu bằng bin, ví dụ bin, bing, bingo,…

  • find folder_path -name bin\* -type d

===> Hiển thị các folder (type d) có tên bắt đầu bằng bin. Để hiển thị các files thì dùng type f

  • find folder_path -iname “*.jpg”

===> Hiển thị các files có đuôi jpg

Để tìm hiểu nhiều hơn về lệnh file, gõ man find

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: