Home > Ubuntu > [Ubuntu] Cách format USB

[Ubuntu] Cách format USB

1/ Sử dụng command trong Terminal

  • Mở Terminal, gõ df ==> hiện ra list các drives đang có cùng các thông tin cơ bản

command-df

  • Tìm Name và Filesystem của ổ USB cần format, giả sử trong hình minh họa, Filesystem là /dev/sdb4, Name là USBFAT
  • Unmount ổ USB:

sudo umount /dev/sdb4

  • Format ổ USB:

sudo mkfs.vfat -n ‘USBNEW’ -I /dev/sdb4

  • Sau khi format xong, có thể chạy lại lệnh df để xem lại kết quả

2/ Sử dụng app Disks

  • Cắm ổ USB vào máy
  • Mở Disk app

Disks-App-Utility

  • Hiện ra d/s các drives –> chọn ổ USB –> Click vào icon Setting –> chọn Format

Disks-Fomrat-USB-Drive

 

(Tham khảo:  http://sourcedigit.com/8575-how-to-format-a-usb-pen-drive-in-linux-ubuntu-using-terminal-commands-and-disks-app/)

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: