Home > OS X > [OS X] Chụp ảnh màn hình

[OS X] Chụp ảnh màn hình

  • Chụp toàn màn hình: Command + Shift + 3
  • Chụp một vùng trên màn hình: Command + Shift + 4, sau đó vẽ hình chữ nhật bao khu vực cần chụp
  • Chụp riêng 1 thành phần giao diện nào đó: Command + Shift + 4 + SpaceBar, khi đó biểu tượng con chuột sẽ thành hình Camera, di chuyển đến thành phần nào thì phần cửa sổ đó sẽ được hight light màu xanh, click chuột để chụp.
Categories: OS X
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: