Home > Maths logic > [Maths logic] Bài toán “Tính số học sinh giỏi”

[Maths logic] Bài toán “Tính số học sinh giỏi”

Đề bài:

Lớp 4A có 42 học sinh. Trong đó có 25 HS giỏi toán, 23 HS giỏi Tiếng Việt và 2 HS không giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu HS giỏi cả hai môn?

Đáp án:

Vì có 2 HS không giỏi môn nào ==> số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 2 môn là :

42 – 2 = 40 (HS)

Giả sử không có học sinh nào giỏi cả 2 môn thì lúc đó, tổng số học sinh giỏi 1 trong 2 môn là:

25 + 23 = 48 (HS)

Do đó, số học sinh giỏi cả 2 môn là:

48 – 40 = 8 (HS)

(Nguồn: Sưu tầm internet)

Categories: Maths logic
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: