Home > Android > [Android] Capture screenshot and record screen using ADB

[Android] Capture screenshot and record screen using ADB

I/ Capture screen:

1/ Chụp màn hình và lưu ra file trên điện thoại:

 • Chụp và lưu ra 1 file trên điện thoại:

adb shell screencap /sdcard/screen.png

 • Lấy file vừa chụp từ điện thoại ra máy tính:

adb pull /sdcard/screen.png

 • Xóa file vừa chụp khỏi điện thoại (tùy chọn):

adb rm /sdcard/screen.png

2/ Chụp màn hình và lưu ra file trên máy tính:

 • Tạo 1 file script capture-screen-android.sh với nội dung như sau:

# Tiền tố tên file
screenshot=’screenshot’;

# Tạo file với hậu tố định dạng thời gian nano để tránh bị ghi đè
time=`date ‘+%Y%m%d_%H%M%S_%N’`;

# Phần mở rộng của file
extension=’.png’;

# Khai báo thư mục chứa file (giả sử là lưu ra Desktop)
folder=”$HOME/Desktop/”

# Tạo thư mục nếu chưa có
if [ ! -d “$folder” ]
then
    mkdir $folder;
fi

# Đường dẫn nơi lưu file
file=$folder$screenshot”_”$time$extension;

# Thực thi lệnh adb shell screencap và lưu ảnh ra đường dẫn đã định
adb shell screencap -p | perl -pe ‘s/\x0D\x0A/\x0A/g’ > $file

# In thông báo kết quả thực hiện
echo “Captured android screenshot to $file”

 • Gán quyền thực thi cho file này:

chmod u+x “<dir_path>/capture-screen-android.sh”

(với <dir_path> là đường dẫn đến thư mục chứa file capture-screen-android )

 • Thêm path đến thư mục chứa file này:

Thêm dòng sau vào file .bashrc :

export PATH=<dir_path>:$PATH

 • Sử dụng:

Mở Terminal, gõ lệnh sau:

capture-screen-android

II/ Record screen: (Yêu cầu Android >= 4.4 (API 19))

 • Quay màn hình và lưu ra file:

adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4

 • Dừng quay bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl + C
 • Lấy file vừa quay từ điện thoại ra máy tính:

adb pull /sdcard/demo.mp4

 • Xóa file vừa quay khỏi điện thoại (tùy chọn):

adb rm /sdcard/demo.mp4

(Tham khảo thêm tại các tham số tùy chọn khác tại https://developer.android.com/studio/command-line/shell.html )

Categories: Android
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: