Home > Relax > Anh Chí thời IT

Anh Chí thời IT

Hắn vừa CODE vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bắt đầu CODE là hắn chửi. Bắt đầu chửi DOTNETNUKE. Có hề gì ? DOTNETNUKE có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi Visual Studio. Thế cũng chẳng sao: VS là của Microsoft nhưng chẳng phải do mình BillGate nghĩ ra. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng IT. Nhưng cả làng IT ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra nghề IT cho hắn đi phải làm Coder khổ đến nông nỗi này ?A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra cái nghề IT, đẻ ra cái thằng Chí…X…! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra cái nghề IT. Nhưng mà ít người biết rõ đứa nào đã đẻ ra nghề này ? Có trời mà biết! Hắn hắn cũng không biết….

(Nguồn: Sưu tầm)

Categories: Relax
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: