Home > Ubuntu > Extract file .rar trong Ubuntu

Extract file .rar trong Ubuntu

Mặc định trong Ubuntu chưa hỗ trợ extract file .rar, khi bạn chọn Extract here sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

Screenshot from 2015-01-22 12:59:09Để khắc phục, cần cài thêm unrar.

1. Cài đặt:

sudo apt-get install unrar

2. Sử dụng:

unrar x filename.rar

Hoặc click chuột phải vào file .rar, chọn Extract here.

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: