Home > Ubuntu > Cài đặt JD-GUI trên Ubuntu 64 bit

Cài đặt JD-GUI trên Ubuntu 64 bit

JD-GUI là một phần mềm decompiler code Java rất tốt. Để chạy JD-GUI yêu cầu trên máy có cài lib gtk 32bit. Nếu không sẽ nhận được thông báo lỗi sau:
“error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory”
Phần dưới đây sẽ hướng dẫn cách chạy JD-GUI trên Ubuntu 64 bit. (Lưu ý: tôi sử dụng Ubuntu 14.04, chưa check trên các bản khác)

1. Download file và giải nén
– Tải file .tag.gz về từ link sau : http://jd.benow.ca/
(Tại thời điểm này là phiên bản jd-gui-0.3.5.linux.i686.tar.gz )
– Thực hiện giải nén file vừa tải về
2. Cài đặt các thư viện cần thiết

sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libxxf86vm1:i386 libsm6:i386 lib32stdc++6

3. Chạy jd-gui

<Folder_path>/jd-gui
Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: