Home > Ubuntu > Cài đặt Genymotion trong Ubuntu

Cài đặt Genymotion trong Ubuntu

Bài hướng dẫn này tôi thực hiện trên Ubuntu 14.04 64 bit.

1. Cài đặt VirtualBox

Nếu trên máy đã cài VirtualBox rồi thì có thể bỏ qua bước này.

– Phiên bản VirtualBox < v4.1.1 không tương thích với GenyMotion

– Nên sử dụng VirtualBox >= v4.3.12

Hướng dẫn download và cài đặt VirtualBox:

– Truy cập trang https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads, download file .deb phù hợp với bản phân phối Linux

(Tại thời điểm viết hướng dẫn này, phiên bản mới nhất của VirtualBox là 4.3.20 ==> tôi download file virtualbox-4.3_4.3.20-96996~Ubuntu~raring_amd64.deb)

– Cài đặt từ file vừa tải về:

sudo dpkg -i <Folder path>/virtualbox-4.3_4.3.20-96996~Ubuntu~raring_amd64.deb

2. Download file cài đặt Genymotion

– Truy cập trang https://cloud.genymotion.com/page/launchpad/download/, tải về file .bin phù hợp với bản phân phối Linux. Yêu cầu phải đăng nhập mới download được, nếu bạn chưa có tài khoản thì cần đăng ký trước đã.

( ==> tôi download file genymotion-2.3.1_x64.bin)

3. Cài đặt Genymotion

– Chạy các lệnh sau để tiến hành cài đặt:

chmod +x <Genymotion installer path>/genymotion-<version>_<arch>.bin
cd <Genymotion installer path>
./genymotion-<version>_<arch>.bin -d <Genymotion installer path>

4. Chạy Genymotion

cd <Genymotion installer path>
./genymotion

Lưu ý: Trong hướng dẫn cài đặt từ trang chủ của GenyMotion, có lưu ý sau (Tôi cài đặt và chạy không bị lỗi gì nên không check)

If you use Linux, make sure that the dkms package is installed and that it compiles VirtualBox kernel modules each time a new kernel update is available. To do so, run sudo /etc/init.d/vboxdrv status.
You should get the message “VirtualBox kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) are loaded”. If not, force VirtualBox kernel modules compilation by running sudo /etc/init.d/vboxdrv setup. Make also sure that you are part of the vboxusers group. If not, run sudo usermod -a -G vboxusers <login>.

Nguồn tham khảo:

https://www.virtualbox.org/manual/ch02.html#install-linux-host

https://cloud.genymotion.com/page/doc/

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: