Home > Ubuntu > Mở Terminal tại thư mục hiện tại trong Ubuntu

Mở Terminal tại thư mục hiện tại trong Ubuntu

Cần cài thêm nautilus-open-terminal bằng lệnh sau:

sudo apt-get install nautilus-open-terminal

Sau đó nhập tiếp lệnh sau để nautilus được cập nhật: (hoặc Log Out ra, Login lại)

nautilus -q && nautilus &

Kết quả là mỗi khi click chuột phải tại một thư mục sẽ có thêm menu Open in Terminal

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: