Home > Algorithm > Sinh ngẫu nhiên theo khoảng

Sinh ngẫu nhiên theo khoảng

1. Tổng quan vào, ra dữ liệu trong lập trình

Hầu hết các bài toán lập trình đều đòi hỏi dữ liệu đầu vào và trả về dữ liệu đầu ra.

Đầu vào có thể được :

 • Nạp trực tiếp từ bàn phím
 • Sinh ngẫu nhiên
 • Đọc từ tệp văn bản

Đầu ra có thể được :

 • Hiển thị trên màn hình
 • Ghi vào 1 tệp văn bản

2. Sinh ngẫu nhiên theo khoảng

Đặt bài toán : 

Sinh ngẫu nhiên cho mảng nguyên n phần tử trong khoảng từ c đến d

Cài đặt : 

Code C# :

/// <summary>
 /// Sinh ngẫu nhiên theo khoảng
 /// </summary>
 /// <param name="n">Số phần tử cần sinh ra</param>
 /// <param name="c">Giá trị thứ nhất</param>
 /// <param name="d">Giá trị thứ hai</param>
 /// <returns>Mảng n số nguyên trong khoảng từ c đến d </returns>
 public static int[] GenRandomFromTo(int n, int c, int d)
 {
   Random r = new Random();
   int len = d - c + 1;
   int[] a = new int[n];
   for (int i = 0; i < n; i++)
   {
     a[i] = c + r.Next(len);
   }
   return a;
 }

Code Java : 

/**
 * Sinh ngau nhien mang n phan tu nguyen trong khoang tu c den d 
 * @param n
 * @param c
 * @param d
 * @return
 */
 public static int[] genRandomFromTo(int n, int c, int d)
 {
   Random r = new Random();
   int len = d - c + 1;
   int[] a = new int[n];
   for (int i = 0; i < n; i++)
   {
     a[i] = c + r.nextInt(len);
   }
   return a;
 }
Advertisements
Categories: Algorithm
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: