Home > Java Swing > JCombobox trong Java Swing

JCombobox trong Java Swing

Đặc điểm cơ bản của JCombobox:

– JCombobox giống như một drop down box – bạn có thể click vào mũi tên drop down và chọn một lựa chọn từ một danh sách. Nó sinh ra ItemEvent.

– Thanh cuộn dọc thường được dùng cho một danh sách dài.

Code minh họa sử dụng JCombobox:

Ví dụ 1 : Khi click chọn 1 item từ Combobox sẽ thay đổi ảnh tương ứng ( Lưu ý : Bạn cần có các ảnh hanoi.jpg,hue.jpg,saigon.jpg đặt trong thư mục code )

package quyetdv.javaswing.demo;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JComboBoxDemo extends JPanel {

    JLabel jlbPicture;

    public JComboBoxDemo() {
        String[] comboCities = { "HaNoi", "Hue", "SaiGon" };
        // Create the combo box, and set first item as Default
        JComboBox comboTypesList = new JComboBox(comboCities);
        comboTypesList.setSelectedIndex(0);
        comboTypesList.addActionListener(new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                JComboBox jcmbType = (JComboBox) e.getSource();
                String cmbType = (String) jcmbType.getSelectedItem();
                jlbPicture.setIcon(new ImageIcon(""
                        + cmbType.trim().toLowerCase() + ".jpg"));
            }
        });
        // Set up the picture
        jlbPicture = new JLabel(new ImageIcon(""
                + comboCities[comboTypesList.getSelectedIndex()] + ".jpg"));
        jlbPicture.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 0, 0, 0));
        jlbPicture.setPreferredSize(new Dimension(200, 130 + 10));
        // Layout the demo
        setLayout(new BorderLayout());
        add(comboTypesList, BorderLayout.NORTH);
        add(jlbPicture, BorderLayout.SOUTH);
        setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 20, 20));
    }

    public static void main(String s[]) {
        JFrame frame = new JFrame("JComboBox Usage Demo");
        frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {

            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                System.exit(0);
            }
        });
        frame.setContentPane(new JComboBoxDemo());
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}

Kết quả :

JComboboxDemo_HaNoi

Khi chọn item Hue :

JComboboxDemo_Hue

Link download source  : https://www.dropbox.com/s/0gcvy22ezqkl1o8/DemoJavaSwing_JCombobox1.7z

Ví dụ 2 : Lựa chọn định dạng hiển thị ngày tháng từ Combobox

package quyetdv.javaswing.demo;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import java.util.*;
import java.text.*;

public class DateComboBoxDemo extends JPanel {

    static JFrame frame;
    JLabel jlbResult;
    String datePattern_Current;
    public DateComboBoxDemo() {
        String[] datePatterns = { "dd MMMMM yyyy", "dd.MM.yy", "MM/dd/yy",
                "yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z", "EEE, MMM d, ''yy",
                "h:mm a", "H:mm:ss:SSS", "K:mm a,z",
                "yyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa" };
        datePattern_Current = datePatterns[0];
        // Set up the UI for selecting a pattern.
        JLabel jlbHeading = new JLabel(
                "Enter Date pattern /Select from list:");
        JComboBox patternList = new JComboBox(datePatterns);
        patternList.setEditable(true);
        patternList.setAlignmentX(Component.LEFT_ALIGNMENT);
        patternList.addActionListener(new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                JComboBox jcmbDates = (JComboBox) e.getSource();
                String seletedDate = (String) jcmbDates.getSelectedItem();
                datePattern_Current = seletedDate;
                showDateinLabel();
            }
        });
        // Create the UI for displaying result
        JLabel jlbResultHeading = new JLabel("Current Date/Time",
                JLabel.LEFT);
        jlbResult = new JLabel(" ");
        jlbResult.setForeground(Color.black);
        jlbResult.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(
                BorderFactory.createLineBorder(Color.black), BorderFactory
                        .createEmptyBorder(5, 5, 5, 5)));
        // Lay out everything
        JPanel jpnDate = new JPanel();
        jpnDate.setLayout(new BoxLayout(jpnDate, BoxLayout.Y_AXIS));
        jpnDate.add(jlbHeading);
        jpnDate.add(patternList);
        JPanel jpnResults = new JPanel();
        jpnResults.setLayout(new GridLayout(0, 1));
        jpnResults.add(jlbResultHeading);
        jpnResults.add(jlbResult);
        setLayout(new BoxLayout(this, BoxLayout.Y_AXIS));
        jpnDate.setAlignmentX(Component.LEFT_ALIGNMENT);
        jpnResults.setAlignmentX(Component.LEFT_ALIGNMENT);
        add(jpnDate);
        add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
        add(jpnResults);
        setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        showDateinLabel();
    } // constructor
    /** Formats and displays today's date. */
    public void showDateinLabel() {
        Date today = new Date();
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat(
                datePattern_Current);
        try {
            String dateString = formatter.format(today);
            jlbResult.setForeground(Color.black);
            jlbResult.setText(dateString);
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            jlbResult.setForeground(Color.red);
            jlbResult.setText("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
    public static void main(String s[]) {
        frame = new JFrame("JComboBox Usage Demo");
        frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {

            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                System.exit(0);
            }
        });
        frame.setContentPane(new DateComboBoxDemo());
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}

Kết quả :

JComboboxDemo_Date1

Link download source : http://www.javabeginner.com/jcombobox-2.zip

Advertisements
Categories: Java Swing
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: