Home > Java Swing > JFrame trong Java Swing

JFrame trong Java Swing

Đặc điểm cơ bản của JFrame :

– Là một cửa sổ có tiêu đề, viền, thanh menu ( tùy chọn ) và các thành phần được chỉ định khác

– Nó có thể di chuyển, thay đổi kích thước và có icon đại diện

– Nó không phải là một subclass của JComponent

– Nó thường được dùng để chứa các thành phần giao diện khác ( Button, Label, … )

Một số phương thức cơ bản của JFrame :

– setSize(int width,int height) : Đặt kích thước cho JFrame

– setLocation(int x,int y) : Đặt vị trí cho JFrame.( Mặc định thì một JFrame sẽ hiển thị ở vị trí góc trên – trái của màn hình. )

– setVisible(boolean b) : Đặt JFrame ẩn/hiện

– setDefaultCloseOperation(int operation): Đặt hành động mặc định sẽ xảy ra khi người dùng “close” Frame. Mặc định là HIDE_ON_CLOSE, các lựa chọn khác gồm DO_NOTHING_ON_CLOSE, DISPOSE_ON_CLOSE, EXIT_ON_CLOSE

– setTitle(String title) : Đặt tiêu đề cho JFrame

– setResizable(boolean b): Đặt JFrame có được thay đổi kích thước hay không

Các bước cơ bản tạo một cửa sổ JFrame :

B1 : Khởi tạo một đối tượng của lớp JFrame

B2 : Đặt kích thước cho JFrame

B3: Đặt tiêu đề cho JFrame ( Nếu không đặt thì thanh tiêu đề sẽ trắng )

B4: Đặt hành động mặc định cho việc “close” JFrame

B5: Đặt JFrame hiển thị

Các hàm tạo của JFrame: 

– JFrame() : Khởi tạo một frame mới invisible

– JFrame(GraphicsConfiguration qc) : Tạo một Frame được chỉ địnhGraphicsConfiguration của màn hình thiết bị và tiêu đề trắng

– JFrame(String title) : Tạo một frame mới invisibile với tiêu đề được chỉ định

– JFrame(String title, GraphicsConfiguration qc) : Tạo một Frame được chỉ định tiêu đề và GraphicsConfiguration của màn hình thiết bị.

Code tạo một JFrame đơn giản :

package quyetdv.javaswing.components;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class JFrameDemo {
  public static void main(String s[]) {
    JFrame frame = new JFrame();
    // Set title
    frame.setTitle("JFrame Demo");
    // Set location
    frame.setLocation(300, 300);
    // Set resizable
    frame.setResizable(false);
    // Add a window listner for close button
    frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    // Add a JLabel
    JLabel label = new JLabel("A JLabel in JFrame");
    label.setPreferredSize(new Dimension(220, 100));
    frame.getContentPane().add(label, BorderLayout.CENTER);
    frame.pack();
    // Set visible
    frame.setVisible(true);
   }
}

Kết quả :

JFrameDemo

Advertisements
Categories: Java Swing
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: