Home > File > Kiểm tra 1 file có là hidden hay không trong Java

Kiểm tra 1 file có là hidden hay không trong Java

Trong Java, để kiểm tra 1 file có phải là file ẩn hay không, bạn hãy dùng phương thức isHidden(). Chú ý rằng phương thức này phụ thuộc vào hệ thống: Với nền tảng UNIX, một file được coi là ẩn ( hidden ) nếu tên của nó được bắt đầu bởi một ký tự chấm ‘.’ ; trong khi đó nền tảng Microsoft Windows coi 1 file là hidden nếu nó được đánh dấu là hidden trong thuộc tính của file.

Ví dụ :

package quyetdv.java.javaio.file;
import java.io.File;
public class CheckFileHiddenExample {
  public static void main(String[] args) {
    File file = new File("test.txt");
    if (file.isHidden()) {
      System.out.println("This file is hidden");
    } else {
      System.out.println("This file is not hidden");
    }
  }
}
Categories: File
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: