Home > File > Lấy thông tin ngày tạo file trong Java

Lấy thông tin ngày tạo file trong Java

Trong Java, không có cách chính thức để lấy ra thông tin ngày tạo file, tuy nhiên bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để lấy được thông tin ngày tạo file trong Windows platform.

Giả sử bạn cần xem thông tin của file C:\test.txt –> mở cửa sổ cmd, gõ vào lệnh

cmd /c dir c:\test.txt /tc

Kết quả trên màn hình sẽ là :

dateCreateTest

Giá trị “01/06/2013 08:21 AM” là cái bạn cần. Ý tưởng là sử dụng phương thức Runtime.getRuntime().exec để thực thi lệnh command ở trên, nhận lấy đầu ra và phân tích nó theo dòng cho đến khi nhận được date và time.

Ví dụ :

package quyetdv.java.javaio.file;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;
public class FileCreationDateExample {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      Process proc = Runtime.getRuntime()
                .exec("cmd /c dir c:\\test.txt /tc");

      BufferedReader br = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(proc.getInputStream()));

      String data = "";
      for (int i = 0; i < 6; i++) {
        data=br.readLine();
      }
      System.out.println("Extracted value : " + data);

      // split by space
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(data);
      String date = st.nextToken(); // Get date
      String time = st.nextToken(); // Get time
      String amPm = st.nextToken(); // Get AM PM ( AM = Ante Meridem ; PM = Post Meridem )

      System.out.println("Creation Date : " + date);
      System.out.println("Creation Time : " + time + " " + amPm);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Kết quả khi thực thi đoạn code trên là :

dateCreateTest_Result

Advertisements
Categories: File
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: