Home > File > Đổi tên file trong Java

Đổi tên file trong Java

Java cung cấp phương thức renameTo() để đổi tên một file. Tuy nhiên, phương thức này phụ thuộc nền ( platform-dependent ) : bạn có thể đổi tên 1 file thành công trong *nix nhưng thất bại trong Windows. Nó trả về giá trị boolean cho biết trạng thái của thao tác : true nếu đổi tên file thành công, false nếu thất bại.

Ví dụ :

package quyetdv.java.javaio.file;
import java.io.File;
public class RenameToExample {
  public static void main(String[] args) {
    File oldFile = new File("old.txt");
    File newFile = new File("new.txt");
  
    if (oldFile.renameTo(newFile)) {
      System.out.println("Remane succesful");
    }
    else
    {
      System.out.println("Rename failed");
    }
  }
}

 

Advertisements
Categories: File
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: