Home > Directory > Tạo thư mục trong Java

Tạo thư mục trong Java

Trong Java, để tạo một thư mục, sử dụng code sau :

1. Tạo một thư mục đơn 

new File(“C:\\Directory1”).mkdir();

2. Tạo một thư mục tên “Directory2” và tất cả các thư mục con của nó “Sub2”, “Sub-Sub2” cùng lúc

new File(“C:\\Directory2\\Sub2\\Sub-Sub2”).mkdirs()

Cả 2 phương thức đều trả về một giá trị boolean cho biết trạng thái của thao tác : true nếu thành công, false nếu ngược lại

Ví dụ : 

package quyetdv.java.javaio.directory;
 
import java.io.File;
 
public class CreateDirectoryExample
{
  public static void main(String[] args)
  { 
    File file = new File("C:\\Directory1");
    if (!file.exists()) {
      if (file.mkdir()) {
       System.out.println("Directory is created!");
      } else {
       System.out.println("Failed to create directory!");
      }
    }
 
    File files = new File("C:\\Directory2\\Sub2\\Sub-Sub2");
    if (files.exists()) {
      if (files.mkdirs()) {
        System.out.println("Multiple directories are created!");
      } else {
        System.out.println("Failed to create multiple directories!");
      }
    }
   }
}

 

Categories: Directory
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: