Home > SQL Server > Loại bỏ dấu tiếng Việt trong T-SQL

Loại bỏ dấu tiếng Việt trong T-SQL

Cách 1: Loại bỏ dấu tiếng Việt, giữ nguyên chữ in hoa và các ký tự đặc biệt

CREATE FUNCTION [dbo].[fuConvertToUnsign1]
(
 @strInput NVARCHAR(4000)
)
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS
BEGIN 
 IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
 IF @strInput = '' RETURN @strInput
 DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
 DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
 DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
 SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
 ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý
 ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ
 ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'
 +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
 SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
 iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy
 AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII
 OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
 DECLARE @COUNTER int
 DECLARE @COUNTER1 int
 SET @COUNTER = 1
 WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
 BEGIN 
 SET @COUNTER1 = 1
 WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
 BEGIN
 IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))
 = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
 BEGIN 
 IF @COUNTER=1
 SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1) 
 ELSE
 SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)
 +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
 BREAK
 END
 SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
 END
 SET @COUNTER = @COUNTER +1
 END
 SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
 RETURN @strInput
END

Ví dụ :

SELECT [Test].[dbo].[fuConvertToUnsign1] (N'Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng!!!')

–> Kết quả :

Ha-Noi-mua-thu,-cay-com-nguoi-vang!!!

 

Cách 2 : Loại bỏ dấu tiếng Việt, chuyển in hoa thành in thường, loại bỏ các ký tự đặc biệt

CREATE FUNCTION [dbo].[fuConvertToUnsign2]
(
 @strInput NVARCHAR(4000)
) 
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS
Begin
 Set @strInput=rtrim(ltrim(lower(@strInput)))
 IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
 IF @strInput = '' RETURN @strInput
 Declare @text nvarchar(50), @i int
 Set @text='-''`~!@#$%^&*()?><:|}{,./\"''='';–'
 Select @i= PATINDEX('%['+@text+']%',@strInput ) 
 while @i > 0
 begin
 set @strInput = replace(@strInput, substring(@strInput, @i, 1), '')
 set @i = patindex('%['+@text+']%', @strInput)
 End
 Set @strInput =replace(@strInput,' ',' ')
 
 DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
 DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
 DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
 SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
 ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý'
 +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
 SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
 iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy'
 DECLARE @COUNTER int
 DECLARE @COUNTER1 int
 SET @COUNTER = 1
 WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
 BEGIN 
 SET @COUNTER1 = 1
 WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
 BEGIN
 IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1)) 
 = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
 BEGIN 
 IF @COUNTER=1
 SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) 
 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1) 
 ELSE
 SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1) 
 +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) 
 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
 BREAK
 END
 SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
 END
 SET @COUNTER = @COUNTER +1
 End
 SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
 RETURN lower(@strInput)
End

Ví dụ :

SELECT [Test].[dbo].[fuConvertToUnsign2] (N'Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng!!!')

–> Kết quả :

ha-noi-mua-thu-cay-com-nguoi-vang

 

 

 

Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: