Home > SQL Server > Insert nhiều bản ghi cùng lúc sử dụng một câu lệnh insert

Insert nhiều bản ghi cùng lúc sử dụng một câu lệnh insert

Thông thường, để chèn n bản ghi vào một bảng, bạn cần viết n câu lệnh insert kiểu như sau :

USE YourDB
GO
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
 VALUES ('First',1);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
 VALUES ('Second',2);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
 VALUES ('Third',3);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
 VALUES ('Fourth',4);
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
 VALUES ('Fifth',5);
GO

Theo cách này, mệnh đề INSERT INTO lặp lại rất nhiều lần, thật là nhàm chán và hẳn là bạn sẽ copy, paste nó để tiết kiệm thời gian. Giải pháp cho bạn ở đây là :

1. Sử dụng mệnh đề UNION ALL và INSERT INTO … SELECT …

USE YourDB
GO
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
SELECT 'First' ,1
UNION ALL
SELECT 'Second' ,2
UNION ALL
SELECT 'Third' ,3
UNION ALL
SELECT 'Fourth' ,4
UNION ALL
SELECT 'Fifth' ,5
GO

2. Sử dụng Row Constructor ( SQL Server – 2008 )

USE YourDB
GO
INSERT INTO MyTable (FirstCol, SecondCol)
VALUES ('First',1),
('Second',2),
('Third',3),
('Fourth',4),
('Fifth',5)
Advertisements
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: