Home > Web > Kiểm tra một phần tử HTML có empty hay không?

Kiểm tra một phần tử HTML có empty hay không?

Giải pháp là có thể sử dụng phương thức .html() của jQuery để check xem 1 phần tử có empty hay không, tuy nhiên có 1 điểm nhiều người không để ý lắm, dẫn đến việc mất thời gian tìm lỗi một cách lãng xẹt.

Xét 2 đoạn code sau :

<div id="div1"></div>

<div id="div2">
</div>

Nếu bạn check if((‘#div1’).html()) thì kết quả là true ( tức là div1 empty) .

Nhưng if((‘#div2’).html()) thì kết quả lại là false (tức là div2 không empty, mặc định nó được chèn thêm các khoảng trắng nữa ).

Để giải quyết, bạn hãy dùng :

if(('#div2').html().trim())
Categories: Web
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: