Home > Algorithm > Algorithm Basic – Thuật toán sắp xếp chọn – Selection Sort

Algorithm Basic – Thuật toán sắp xếp chọn – Selection Sort

Sắp xếp chọn là phương pháp sắp xếp đơn giản nhất.

Giả sử có mảng n phần tử từ a[1] đến a[n]

1. Giải thuật :

– Đầu tiên chọn phần tử có khóa nhỏ nhất trong n phần tử từ a[1] đến a[n] và hoán vị nó với a[1]

– Chọn phần tử có khóa nhỏ nhất trong n-1 phần tử từ a[2] đến a[nư và hoán vị nó với a[2]

– Tổng quát ở bước thứ i, chọn phần tử có khóa nhỏ nhất trong n-i+1 phần tử từ a[i] đến a[n] và hoán vị nó với a[i]

– Sau n-1 bước này thì được kết quả là mảng đã sắp xếp

2. Cài đặt :

public static int[] SelectionSort(int[] array)
 {
   int Min;
   int temp;
   for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
   {
     Min = i;
     for (int j = i + 1; j < array.Length; j++)
     {
       if (array[j]<array[Min])
       {
         Min = j;
       }
     }
     if (Min!=i)
     {
       temp = array[Min];
       array[Min] = array[i];
       array[i] = temp;
      }
    }
    return array;
  }

3. Đánh giá độ phức tạp thuật toán :

 • Tốt nhất – O(n^2)
 • Trung bình – O(n^2)
 • Xấu nhất – O(n^2)
 • Tính ổn định – phụ thuộc vào việc thực hiện
Advertisements
Categories: Algorithm
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: