Home > SQL Server > SQL – Lấy ngày cuối cùng trong tháng

SQL – Lấy ngày cuối cùng trong tháng

Để lấy ra ngày cuối cùng trong tháng hiện tại, bạn dùng câu truy vấn sau :

SELECT DATEADD(d,-1, DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1, 0))

Giải thích :

– Lệnh DATEDIFF trong cùng tính số tháng tính từ thời điểm bắt đầu (01/01/1900) và tăng lên 1

– Tới lệnh DATEADD cộng số tháng đó vào thời điểm 01/01/1900, sẽ được ngày đầu của tháng sau

– Và lệnh DATEADD ngoài cùng trừ thời điểm đó đi 1 ngày

 

Hoặc sử dụng 1 câu truy vấn khác là :

SELECT DATEADD(DD,-DATEPART(DD,DATEADD(MM,1, GETDATE())),DATEADD(MM,1, GETDATE()))

(Link tham khảo : http://www.sqlviet.com/blog/category/sql-server-programming , http://dev.meotom.net/2011/4/7/Dung-SQL-Server-de-lay-ve-ngay-cuoi-cung-trong-thang-465 )

Advertisements
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: