Home > Web > HTML Entities

HTML Entities

Để hiển thị các ký tự đặc biệt trên trình duyệt thì phải sử dụng các ký tự đại diện (character entity) cho nó trong mã HTML. Chẳng hạn &lt; đại diện cho <.  Các ký tự này được gọi là HTML Entities.

HTML Entities có thể sử dụng được trong cả mã HTML, JavaScript và CSS. Lưu ý rằng các entity name có phân biệt chữ hoa – thường.

Bảng tham khảo HTML Entities :

HTML ISO-8859-1 Reference

Trang web này cung cấp các bảng ký tự HTML theo tiêu chuẩn ISO-8859-1.

ISO-8859-1 là bộ ký tự mặc định trên hầu hết các trình duyệt.

128 ký tự đầu tiên của ISO-8859-1 là bộ các ký tự ASCII cơ bản ( các chữ số từ 0-9, các chữ cái tiếng Anh in hoa, in thường và một số ký tự đặc biệt).

Phần từ mã 160 đến 255 chứa các ký tự thường được sử dụng ở các nước Tây Âu và một số ký tự đặc biệt bổ biến.

Bảng sau là 5 ký tự đặc biệt phổ biến nhất thường được sử dụng trong HTML :

Character Entity Name Entity Number Description
&quot; Quotation mark
&apos; apostrophe
& &amp; & ampersand
< &lt; < less-than
> &gt; > greater-than

XHTML Character Entity Reference

Trang web này liệt kê 252 ký tự trong HTML 4 và XHTML 1.0. Mỗi ký tự được mô tả dưới dạng một hình vuông bao gồm dạng hiển thị, tên, mã số và giá trị UTF-8 ( dạng mã 16 – hexadecimal).

Html Character

Sử dụng

– HTML : &entity_name; hoặc &#entity_number;

– Javascript: dùng mã UTF-8 với tiền tố “\u”. Ngoài ra với ký tự có mã nhỏ hơn 255 (giá trị hex = FF), bạn có thể dùng 2 giá trị của mã ký tự với tiền tố “\x”.

Ví dụ : Để hiển thị ký tự & trong javascript, bạn có thể dùng : \u0026 hoặc \x26

– CSS : dùng mã UTF-8 với tiền tố “\”

Ví dụ: Hiển thị ký tự & sau mỗi thể div

div:after {content:"\26";}
Categories: Web
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: