Home > Web > Thiết lập style động với JavaScript

Thiết lập style động với JavaScript

Để thay đổi style của một đối tượng ta tìm nó trên trang, sau đó thiết đặt giá trị style mới cho nó :

// Tìm đối tượng 
 var _div = document.getElementById('myDiv');
 // Thiết đặt thuộc tính width
 _div.style.width = '200px';

Tên của CSS attribute có khác biệt một chút khi dùng trong JavaScript. Bạn có thể tham chiếu theo bảng dưới đây :

 

CSS Attribute to JavaScript Reference
CSS Property JavaScript Reference
background background
background-attachment backgroundAttachment
background-color backgroundColor
background-image backgroundImage
background-position backgroundPosition
background-repeat backgroundRepeat
border border
border-bottom borderBottom
border-bottom-color borderBottomColor
border-bottom-style borderBottomStyle
border-bottom-width borderBottomWidth
border-color borderColor
border-left borderLeft
border-left-color borderLeftColor
border-left-style borderLeftStyle
border-left-width borderLeftWidth
border-right borderRight
border-right-color borderRightColor
border-right-style borderRightStyle
border-right-width borderRightWidth
border-style borderStyle
border-top borderTop
border-top-color borderTopColor
border-top-style borderTopStyle
border-top-width borderTopWidth
border-width borderWidth
clear clear
clip clip
color color
cursor cursor
display display
filter filter
font font
font-family fontFamily
font-size fontSize
font-variant fontVariant
font-weight fontWeight
height height
left left
letter-spacing letterSpacing
line-height lineHeight
list-style listStyle
list-style-image listStyleImage
list-style-position listStylePosition
list-style-type listStyleType
margin margin
margin-bottom marginBottom
margin-left marginLeft
margin-right marginRight
margin-top marginTop
overflow overflow
padding padding
padding-bottom paddingBottom
padding-left paddingLeft
padding-right paddingRight
padding-top paddingTop
page-break-after pageBreakAfter
page-break-before pageBreakBefore
position position
float styleFloat
text-align textAlign
text-decoration textDecoration
text-decoration: blink textDecorationBlink
text-decoration: line-through textDecorationLineThrough
text-decoration: none textDecorationNone
text-decoration: overline textDecorationOverline
text-decoration: underline textDecorationUnderline
text-indent textIndent
text-transform textTransform
top top
vertical-align verticalAlign
visibility visibility
width width
z-index zIndex
Advertisements
Categories: Web
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: