Home > C# > Loại bỏ dấu tiếng Việt trong C#

Loại bỏ dấu tiếng Việt trong C#

Cách 1: 

public string ConvertToUnsign1(string str)
{
  string[] signs = new string[] { 
    "aAeEoOuUiIdDyY",
    "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ",
    "ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ",
    "éèẹẻẽêếềệểễ",
    "ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ",
    "óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ",
    "ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ",
    "úùụủũưứừựửữ",
    "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ",
    "íìịỉĩ",
    "ÍÌỊỈĨ",
    "đ",
    "Đ",
    "ýỳỵỷỹ",
    "ÝỲỴỶỸ"
  };
  for (int i = 1; i < signs.Length; i++)
  {
    for (int j = 0; j < signs[i].Length; j++)
    {
      str = str.Replace(signs[i][j], signs[0][i - 1]);
    }
  }
  return str;
}

Cách 2 :

public string ConvertToUnsign2(string str)
{
  string strFormD = str.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < strFormD.Length; i++)
    {
      System.Globalization.UnicodeCategory uc = 
      System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(strFormD[i]);
      if (uc != System.Globalization.UnicodeCategory.NonSpacingMark)
      {
        sb.Append(strFormD[i]);
      }
   }
   sb = sb.Replace('Đ', 'D');
   sb = sb.Replace('đ', 'd');
   return (sb.ToString().Normalize(NormalizationForm.FormD));
}

Cách 3: 

public string ConvertToUnsign3(string str)
{
  Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  string temp = str.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  return regex.Replace(temp, String.Empty)
        .Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
}

Cách 4: 

unsafe
 public string ConvertToUnsign4(string str)
 {
  string[] pattern = {"(á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ)",
            "đ",
            "(é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ)",
            "(í|ì|ỉ|ĩ|ị)",
            "(ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ)",
            "(ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự)",
            "(ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ)"};
  char[] replaceChar = { 'a', 'd', 'e', 'i', 'o', 'u','y',
              'A', 'D', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y'};
  fixed (char* ptrChar = replaceChar)
  {
    for (int i = 0; i < pattern.Length; i++)
      {
         MatchCollection matchs = Regex.Matches(str, 
           pattern[i], RegexOptions.IgnoreCase);
         foreach (Match m in matchs)
         {
           char ch = char.IsLower(m.Value[0]) ? 
                 *(ptrChar + i) : *(ptrChar + i + 7);
           str = str.Replace(m.Value[0], ch);
         }
       }
     }
  return str;
}

Khi sử cách 4, bạn cần biên dịch Project với mã không an toàn (unsafe code) bằng cách : click chuột phải vào project, chọn Properties. Trong mục Build, tích chọn Allow unsafe code.

 

Advertisements
Categories: C#
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: